Շաբաթ, 22 փետրվարի 2020 -ին, մեր սկաուտները միասին հավաքվեցին Սբ. Վարդանանց եկեղեցում անցկացվելու է «Փականք»: Նրանք բոլորը գիշերելու էին միասին և քնելու եկեղեցու մեջ: Հ պատրաստվել և իրականացվել է ղեկավարների կողմից: Սկաուտները զբաղվեցին իրենց քայլարշավով, երկրպագությամբ, կառույցներ կառուցելով, սովորեցին հանգույցներ և պատրաստեցին Խարուգահանանց (խարույկ):

On Saturday, February 22, 2020 our Scouts gathered together at Sts. Vartanantz Church to hold a “Lock-In”. They would all be spending the night together and sleeping over the church. The Schedule was prepared and executed by the leaders. The Scouts practiced their marching, fanfare, building structures, learned knots, and prepared a Kharougahantes (Bonfire).

Յ.Լևոն Աթթարյանն ու Յ.Գարո Թաշյանը հրավիրված դասախոսություն կարդացին Արիին և Արենուշին Բաքվի հայերի ջարդերի վերաբերյալ, իսկ Կ.Մենար Թարբինյանը հյուրասիրեց դասախոսություններ նվիրված Կայլիգին և Արձվիգներին երգերի և երգերի վերաբերյալ: Ընթրիքից հետո ծնողները միացան Խարուգահանենց սկաուտներին: Հետախույզները օրվա մի մասն անցկացրել էին երգեր, գանչեր և սքեյթներ պատրաստելովիրենց զույգ սկաուտներին և ծնողներին զվարճացնելու համար: Գիշերը լի էր զվարճանքով և ուրախությամբ: Երբ Քայլիգը և Արձվիգները քնել էին, Արի և Արենուշները խաղացին Լազերային նշանի գիշերային խաղը: Նրանք անջատեցին շենքի բոլոր լույսերը, բաժանվեցին թիմերի և պայթեցին:

Y. Levon Attarian and Y. Garo Tashian gave a guest lecture to the Ari and Arenoushes about the Armenian Pogroms in Baku and K. Menar Tarbinian gave a guest lecture on ganches and songs to the Kaylig and Ardzvigs. After Dinner, the parents joined the Scouts for a Kharougahantes. THe Scouts had spent part of the day preparing songs, ganches, and skits to entertain their fellow Scouts and parents. The night was filled with fun and joy. Once the Kaylig and Ardzvigs had gone to sleep, the Ari and Arenoushes played a night game of Laser Tag. They shut off all of the lights in the building, split into teams, and had a blast.

Կիրակի առավոտյան բոլոր սկաուտները հագնվեցին Լման Դարազում և գնացին եկեղեցի: Դա Սբ. Վարդանանց օրը և արքեպիսկոպոսը կմիանային մեզ եկեղեցական ծառայության համար: Մեր ավանդույթն է միշտ լինել եկեղեցում Սբ. Վարդանանց օր:

On Sunday morning, all of the Scouts dressed in Lman Daraz and went to Church. It was Sts. Vartanantz Day and the Arch-Bishop would be joining us for the Church Service. It is our tradition to always be in church on Sts. Vartanantz Day.