Փրովիտենսի գաղութը, 1974-էն սկսեալ ունեցած է ոտնագնդակի խումբ մը որ կը խաղար Հայ անուան տակ: Իսկ ետքը, խումբը վերակազմուեցաւ եւ կանոնաւոր լիկային խաղերուն մասնակցեցաւ Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ հովանիին տակ:

The Providence Community has had a football team playing under the Armenian name since 1974. Later, the group reorganized and participated in regular league games under the auspices of St. Vartanantz Church.

Գաղութիս այլ կազմակերպութեանց կողքին, անհրաժեշտութիւնը զգացուեցաւ նաեւ հիմնելու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճիւղ մը որ գոհացում տայ հայ երիտասարդութեան մարզական եւ սկաուտական պահանջքներուն: Զանազան նախկին Հ.Մ.Ը.Մ.-ականներ եւ համակիրներ համախմբուեցան հիմնադիր առաջին ժողովին, Սրբոց Վարդանանց   Եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Ապրիլ 8, 1981-ին, դիմում կատարեցին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան, կազմելու համար Փրովիտենս մասնաճիւղը:

Along with other organizations in our colony, there was a need to establish a Homenetmen branch to meet the sporting and scout needs of our Armenian youth. Various former Homenetmen members and supporters gathered at the First Founding Meeting in St. Vartanantz Church Hall on April 8, 1981, to apply to the Homenetmen Eastern United States Regional Board. to form the Providence Chapter.

Փրովիտենսի մասնաճիւղը պաշտօնապէս հիմնուեցաւ 1981 Մայիսին, դառնալով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու (Մ.Ն.) շրջանի 9-րդ եւ աշխարհի 51-րդ մասնաճիւղը: Եօթը անդամներէ բաղկացած յանձնախումբ մը տարաւ սկզբնական շրջանի կազմակերպչական աշխատանքները: Մասնաճիւղին առաջին ընդհանուր անդամական ժողովին, մօտ 150 անդամներ պաշտօնապէս արձանագրուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքին: Եկեղեցւոյս Հոգաբարձութեան բարեհաճ արտօնութեամբը, մասնաճիւղը իրաւունք ունեցաւ գործածելու շէնքին սենեակներն ու սրահները մինչեւ այսօրս, իբրեւ հաւաքավայր եւ ժողովավայր:

The Providence Chapter was officially established in May 1981, becoming the 9th Chapter in the Homenetmen Eastern United States Region and 51st World Chapter. A seven-member committee carried out the initial organizational work. At the first general membership meeting of the chapter, about 150 members were officially registered with the large Homenetmen family. With the grace of the Church Board of Trustees, the branch had the right to use the building’s rooms and halls to this day as a meeting place and meeting place.

Անհուն գոհունակութեամբ կը յիշենք այն գործօն պատասխա- նատուները, որոնց ազգային ոգիին եւ կազմակերպչական կարողութեանց շնորհիւ հիմնուեցաւ այս մասնաճիւղը. յանձինս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան ատենապետ` ողբացեալ Եղբ. Պետրոս Կարապետեանի, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Հովիւ` Արժ. Տէր Մեսրոպ Ա. Քհնյ. Թաշճեանի, Հ.Յ.Դ.-ի գործօն անդամ` ողբացեալ Ընկ. Արդիւր Կիրակոսեանի եւ առաջին նորընտրեալ վարչական անդամներուն:

We remember with great satisfaction the active responsible persons, due to whose national spirit and organizational skills this branch was founded. to the Chairman of the Homenetmen Eastern United States Regional Board, the bereaved Brother. Petros Karapet-Pastor of St. Vardanants Church, Rev. Fr. Father Mesrop A. Fr. Tashjian, an active member of the ARF, the mourning Com. Ardir Giragosian and the first newly elected administrative members.

Նոյն գոհունակութեամբ կը յիշատակենք բոլոր վարչականները եւ յանձնախումբերու անդամները, սկաուտական եւ մարզական շարքերը, պարզ անդամներն ու համակիրները, որոնց անսակարկ եւ յարատեւ զոհողութեան շնորհիւ, արձանագրած ենք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Փրովիտենս մասնաճիւղի հետեւեալ զանազան յաջողութիւններն ու գործունէութիւնները:

We note with the same satisfaction all the administrators and members of the committees, the scout and sports ranks, the simple members and supporters whose unwavering and enduring sacrifice we have documented the following successes and activities of the Homenetmen Providence Chapter.