Մասնաճիւղի հիմնադրութենէն անմիջապէս ետք կազմուեցան ոտնագնդակի եւ Աթլեթիզմի երկսեռ խումբերը: Առաջին անգամ ըլլալով այս խումբերը մասնակցութիւն բերին Արեւելեան Մ.Ն.-երու եւ Գանատայի Ամառնային 13-րդ Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն 1981-ին, Նիւ Եօրքի մէջ:  

Immediately after the founding of the branch, co-ed soccer and athletics teams were formed. For the first time, these groups competed in the Eastern United Sates Region and the 13th Canadian Inter-Branch Summer Games in 1981 in New York.

1981-էն ի վեր, մասնաճիւղիս մարզական շարքերը շարունակ իրենց մասնակցութիւնը բերած են Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.-երու Շրջանային Միջ-մասնաճիւղային կամ Նաւասարդեան Մարզական բոլոր խաղերուն:

Since 1981, our branch sports series has consistently participated in all of the Homenetmen Eastern United Sates Regional Inter-Branch or Navasartian Sports Games.

1982-ին մասնաճիւղիս մարզական շարքերը խտացան կազմելով երէց տղոց Պասգէթպօլի  Վալիպօլի, ու երկսեռ Փինկփօնկի խումբեր: Առաջին անգամ ըլլալով յաջողութեամբ կազմակերպեցինք Արեւելեան Մ.Ն.-երու եւ Գանատայի Ձմեռնային 8-րդ Միջ-մասնաճիւղային խաղերը Փրովիտենսի մէջ: Սոյն խաղերուն Պասգէթպօլի եւ Փինկփօնկի խումբերը խլեցին առաջնութեան բաժակները: 1982-էն մինչեւ 1985 երէց տղոց Պասգէթպօլի խումբը պահեց ախոյեանութեան տիտղոսը Արեւելեան Մ.Ն.-երու եւ Գանատայի մէջ: Նոյն տարիներուն երէց տղոց  Պասգէթպօլի խումբը յաջողութիւններ արձանագրեց Արեւմտեան Շրջանի, Գալիֆորնիոյ ախոյեան խումբերուն դէմ:

In 1982, our club’s sports ranks expanded to include senior boys from Basketball, Volleyball, and co-ed Ping Pong teams. For the first time, we successfully hosted the 8th Winter Intercontinental Games in Eastern United Sates Region and Canada in Providence. In these games, the teams of Basketball and Ping Pong won the championship cups. From 1982 to 1985, the senior basketball team held the Championship Title in the Eastern United States and Canada. In the same years, the Senior Boys Basketball Team was successful against Western California teams.

1983-ին մասնաճիւղս աւելցուց իր շարքերը կազմելով աղջկանց Պասգէթպօլի խումբ մը, որ մասնակցեցաւ 1984-ի Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն: 1984 տարեշրջանին, ոտնագնդակի խումբը տիրացաւ Ուաշինկթընի մէջ կայացած շրջանիս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներքին լիկի աւարտական խաղերուն: Նոյն տարին կազմուեցաւ ոտնագնդակի կրտսերներու խումբը, որ մասնակցեցաւ տեղական Փելէ Լիկի խաղերուն մէկ տարեշրջանի մէջ:

In 1983, our branch expanded to include a girls’ basketball team that participated in the 1984 Middle East Championships Chapter games. In 1984, the soccer team won the Homenetmen Domestic League finals in Washington DC. In the same year, a group of junior footballers was formed to participate in the local Pele League Games for one season.

1984 եւ 1985-ին, աղջկանց Փինկփօնկի խումբը խլեց   Արեւելեան Մ.Ն.-երու եւ Գանատայի շրջաններու ախոյեանութիւնը: 1985-ին ոտնագնդակի խումբը շահեցաւ Րօտ Այլընտի Լիկի բաժակի ախոյեանութիւնը եւ մասնակցեցաւ Արեւելեան շրջանի նահանգներու կիսաւարտական խաղերուն: Նոյն տարին, Քոյր Վիգի Եփրեմեան կոտրեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մրցանիշը աղջկանց դասակարգի գունդի արձակման  մարզախաղին մէջ:

In 1984 and 1985, the girls’ Pink Pong group seized control of the Eastern United States and Canada. In 1985, the soccer team won the Rhode Island League Cup and participated in the Eastern Conference semifinals. That same year, Sister Vigi Yepremian broke the Homenetmen record in the girls’ shot put event.

1990 տարեշրջանին, ոտնագնդակի խումբը երկրոդ դիրքը գրաւեց Րօտ Այլընտի Լիկայի խաղերուն: Նոյն տարին երէց տղոց Վալիպօլի խումբը տիրացաւ տեղական խաղերու խմբային ախոյեանութեան բաժակին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Միջ-մասնաճիւղային խաղերու ախոյեանութեան բաժակին:

In 1990, the soccer team finished second at the Rhode Island Games. That same year, the Senior Men’s Volleyball Team won the Local Games Group Cup and the Homenetmen Intermediate Cup.

1995 տարեշրջանին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.-երու 5-րդ Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն, ընդհանուր մրցաշարքի դասաւորման մէջ մասնաճիւղը ապահովեց երկրորդ տեղը, առաջնութիւն Աթլեթիզմի ընդհանուր մրցաշարքին մէջ, եւ առաջին տեղը գրաւեց ծիլ տղոց (11 տարեկան եւ վար) Պասգէթպօլի խումբը: Նոյն խաղերուն երկրորդ տեղը գրաւեցին հետեւեալ խումբերը- փոքր տղոց (12-14) Պասգէթպօլ, Ոտնագնդակ, Փինկփօնկ եւ Դենիս, կրտսեր տղոց (15-17) Պասգէթպօլ եւ երէց աղջկանց Պասգէթպօլ:

In 1995, at the 5th Homenetmen Eastern United States Region Inter-Chapter Games, the branch secured second place in the overall tournament standings, a championship in the general athletics tournament, and first place in the sprint boys ( 11 years old and under) Basketball team. The following groups took second place in the same games: boys (12-14) Basketball, Football, Ping Pong and Tennis, boys (15-17) Basketball and older girls Basketball.

1996-ին Մարզական Յանձնախումբը կազմակերպեց Պասգէթպօլի մրցաշարքը որուն մասնակցեցան Պօսթընի եւ Ալպընիի մասնաճիւղերը:

In 1996, the Sports Committee organized a Basketball Tournament, in which the Boston and Alpine branches participated.

1997-ին մասնաճիւղը շահեցաւ շրջանիս Խոյեան եւ Ստամպուլեան շրջուն բաժակները 7-րդ Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն, որ տեղի ունեցան հիւրընկալութեամբ` Փրովիտենս մասնաճիւղի:

In 1997, the branch won the Khoyyan and Stampulian regional cups at the 7th Inter-Chapter Games, hosted by the Providence Chapter.

1998-ին մասնաճիւղը յաջորդաբար շահեցաւ շրջանիս Խոյեան շրջուն բաժակը 8-րդ Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն, որ տեղի ունեցան Ֆիլատելֆիոյ մէջ:

In 1998, the branch subsequently won the Khoyan County Circuit Cup at the 8th Inter-Chapter Games in Philadelphia.

1995-էն մինչեւ 2001, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.-երու Միջ-մասնաճիւղային խաղերուն, Փրովիտենսի մասնաճիւղը յաջորդաբար առաջնութիւն շահած է Աթլեթիզմի ընդհանուր մրցաշարքին մէջ:

From 1995 to 2001, at the Homenetmen Eastern United States Region Inter-Chapter Games, the Providence Chapter won the General Athletics Championships.

2005 Յուլիսին, Փրովիտենսի երկու մարզիկներ մաս կազմեցին Արեւելեան Շրջանի հաւաքական Պասգէթպօլի խումբին, եւ մասնակցեցան Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 7-րդ Մարզական Խաղերուն, Յունաստանի մէջ:

In July 2005, two Providence athletes participated in the Eastern Regional Basketball Team and participated in the 7th Hama-Homenetmen Sports Games in Greece.

2007 Նոյեմբերին, Պասգէթպօլի տղոց երէց խումբը առաջնութիւն շահեցաւ Գանատայի 37-րդ մարզական խաղերուն, Թօրօնթոյի մէջ:

In November 2007, the Senior Men’s Basketball team won the championship at the 37th Canadian Games in Toronto.

2009 Օգոստոսին, 3 մարզիկներ մաս կազմեցին Արեւելեան Շրջանի հաւաքական Պասգէթպօլի խումբին, եւ մասնակցեցան Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մարզական խաղերուն, Հայաստանի մէջ:

In August 2009, 3 athletes participated in the Eastern Regional Team Basketball Team and participated in the Hama-Homenetmen Sports Games in Armenia.

2009 Սեպտեմբերին, մասնաճիւղս իր գործօն մասնակցութիւնը բերաւ Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան Ողոմպիական խաղերուն, որոնք հիւրընկալուեցան Փրովիտէնսի մէջ:

In September 2009, our branch took an active part in the Armenian Youth Federation’s Olympic Games, which were hosted in Providence.

2011-ին Երէց Պասքէթպոլի Խումբով մասնակցութիւնը բերաւ  Հ.Մ.Ը.Մ. Գանատայի Մարզական Խաղերուն Մօնթրէալ:

In 2011, Senior Men’s Basketball Team participated in Homenetmen. Montreal Canada Sports Games.

2013-ին մասնաճիւղը շահեցաւ Շրջանային Նաւասարդեան Մարզական Խաղերուն լաւագոյն «Մարզական Ոգի» ունեցող մասնաճիւղի  մրցանակը:

In 2013, the chapter won the award for the best “Sports Spirit” at the Regional Navasartian Sports Games.

2013-ին Փրովիտենսի հինգ մարզիկներ մաս կազմեցին Արեւելեան Շրջանի հաւաքական Պասգէթպօլի խումբին, եւ մասնակցեցան Համա-Հ.Մ.Ը.Մ. Մարզական Խաղերուն, Հայաստան:

In 2013, five Providence athletes joined the Eastern Region Collective Basketball Team and participated in the Hama-Homenetmen. Sports Games, Armenia.

2015-ին մասնաճիւղը շահեցաւ Շրջանային Նաւասարդեան Մարզական Խաղերուն լաւագոյն «Մարզական Ոգի» ունեցող մասնաճիւղի  մրցանակը:

In 2015, the chapter won the award for the best “Sports Spirit” at the Regional Navasartian Sports Games.

Ներկայիս, մասնաճիւղը կը մարզէ 45 մարզիկներ, հետեւեալ դասակարգերու մէջ.- երէց տղոց Ոտնագնդակի, Պասգէթպօլի և Վոլիպոլի խումբեր, երէց աղջկանց Վոլիպոլի խումբ, երկսեռ լողի եւ Աթլեթիզմի խումբեր:

At present, the chapter trains 45 athletes in the following categories: Senior Men’s Soccer, Basketball and Volleyball Clubs, Senior Girls Volleyball Clubs, co-ed Swimming and Athletics Clubs.