Մեր մասնաճյուղի պատմությունը

1981-էն սկսեալ, մասնաճիւղը իր գործօն ներկայացուցիչներով ամէն տարի իր մասնակցութիւնը բերած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.-երու Շրջանի Դիւաններու եւ Ներկայացուցչական բոլոր ժողովներուն: Զանազան առիթներով, թղթակցած ենք Հայրենիք եւ Armenian Weekly շաբաթաթերթերուն ու ՄԱՐԶԻԿ ամսաթերթի հետ, եւ ծանուցումներ հաղորդած ենք գաղութիս ձայնասփիւռի կայանէն:

Since 1981, the Chapter has been active each year in attending all Homenetmen Eastern Tivan and Representative Assemblies. On various occasions, we have corresponded with Hayrenik and Armenian Weekly weekly and with the MARZIG monthly, and have provided notifications from my colony’s radio station.

1982-ին մասնաճիւղը կազմակերպեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու եւ Գանատայի Ձմեռնային 8-րդ Միջ-մասնաճիւղային Մարզական խաղերը:

In 1982, the Chapter hosted the 8th Eastern Midterm Games and the Canadian Winter Inter-Chapter Games.

1984-ին Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ`ողբացեալ Եղբ. Վարդգէս Տէր Կարապետեան այցելեց Փրովիտենս, ու դասախօսութիւն տուաւ մասնաճիւղիս: Նոյն տարին

In 1984, the Chairman of the Central Committee, the lamented Brother. Vardges Der Garabedian visited Providence and gave a lecture at my branch. The same year

մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու 8-րդ Ներկայացուցչական ժողովը Փրովիտենսի մէջ:

The chapter hosted the 8th Eastern Regional Regional Representative Assembly in Providence.

1986 Հոկտեմբեր 25-ին, մասնաճիւղը հրատարակեց իր հիմնադրութեան 5-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ-պարահանդէսը: Նոյն առթիւ կազմակերպեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու Միջ-մասնաճիւղային Վալիպօլի մրցաշարքը:

On October 25, 1986, the chapter published a booklet commemorating the 5th anniversary of its founding and organized a sumptuous dinner-ball. On the same occasion, we organized the Eastern United States Region Inter-Branch Volleyball Tournament.

1987-ին կազմակերպեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու Միջ-մասնաճիւղային Պասգէթպօլի մրցաշարքը:

In 1987 the Chapter organized the Eastern United States Region Inter-Branch Basketball Tournament.

1989-ին կազմակերպեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու Ամառնային Միջ-մասնաճիւղային Մարզական խաղերը:

In 1989, the chapter organized the Eastern United States Region Summer Inter-Branch Sports Games.

1991 Յուլիս 13-ին, հրատարակեց մասնաճիւղիս հիմնադրութեան 10-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ-պարահանդէսը:

On July 13, 1991, the chapter published the booklet commemorating the 10th anniversary of the founding of my branch and organized a sumptuous dinner-ball.

1994-ի տարեշրջանին, մասնաճիւղը հրատարակեց 4 լրագրեր անգլերէն լեզուով, գաղութը մօտէն ծանօթացնելու համար Հ.Մ.Ը.Մ.-ի առաքելութեան եւ մասնաճիւղիս գործունէութիւններուն:

In 1994, the chapter published four English-language newspapers to provide a closer look at the Homenetmen mission and the activities of the branch.

1995-ի տարեշրջանին, նոյն նպատակով շարունակեց հրատարակել 3 լրագրեր «Մեր Ձայն» – “Our Voice” անուան տակ, հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով, լի պատկերազարդ յօդուածներով ու զանազան մարզական, սկաուտական եւ ընկերային  ձեռնարկներու տեղեկութիւններով:

In 1995, for the same purpose, the chapter continued to publish three newspapers under the title “Our Voice” – “Our Voice”, in Armenian and English, full of illustrated articles and information on various sports, scout and social events.

Յունուար 26-28, 1996-ի շաբաթավերջին, մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու 19-րդ Ներկայացուցչական ժողովը Փրովիտենսի մէջ: Նոյն շաբաթավերջի Յունուար 27-ին, մասնաճիւղը հրատարակեց հիմնադրութեան 15-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց     Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 78-ամեակի եւ Փրովիտենսի մասնաճիւղի 15-ամեակի տօնակատարութեան պատշաճ շքեղ ճաշկերոյթ–պարահանդէսը:

On the weekend of January 26-28, 1996, the chapter hosted the 19th Eastern United States Region Regional Representative Assembly in Providence. On the same weekend, January 27, the chapter published the booklet commemorating the 15th anniversary of its founding and organized a lavish dinner for Homenetmen’s 78th anniversary and the Providence Chapter’s 15th anniversary.

1997-ին մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու Ամառնային 7-րդ Միջ-մասնաճիւղային Մարզական խաղերը Փրովիտենսի մէջ: Այս առթիւ, արժանի է նշել որ փակման հանդիսութեան ընթացքին գեղարուեստական բաժնի հայաշունչ յայտագիրը, որ նուիրուած էր Հայաստանի յուշարձաններուն, ջերմ գնահատանքի արժանացաւ: Նոյն յայտագիրը կրկնուեցաւ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 5-րդ Մարզական խաղերու փակման հանդիսութեան, Նիւ Ճըրզիի մէջ:

In 1997, the chapter hosted the 7th Eastern United States Region Summer Inter-Chapter Sports Games in Providence. In this regard, it is worth noting that the during the Closing Ceremony, the Armenian-inspired program of the art section, which was dedicated to the monuments of Armenia, was warmly appreciated. The same program was repeated at the closing ceremony of the 5th Hama-Homenetmen Sports Games in New Jersey.

1999 Յունիսին, սկաուտական կազմը հիւրընկալեց 13-րդ Շրջանային Ընդհանուր բանակումը, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, եւ իր մասնակցութիւնը բերաւ 35 Սկաուտներով:

In June 1999, the Scouts hosted the 13th Regional Camp, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, with 35 Scouts attending from Providence.

2001 Օգոստոսին, սկաուտական կազմը հիւրընկալեց 15-րդ Շրջանային Ընդհանուր բանակումը, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, եւ իր մասնակցութիւնը բերաւ  25 Սկաուտներով:

In August 2001, the Scouts hosted the 15th Regional Camp, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, with 25 Scouts attending from Providence.

Հոկտեմբեր 13, 2001-ին մասնաճիւղը հրատարակեց հիմնադրութեան   20-ամեակի   տօնակատարութեան   յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ-պարահանդէսը:

On October 13, 2001, the chapter published a commemorative book celebrating its 20th anniversary booklet and organized a sumptuous dinner-ball.

Սեպտեմբեր 2002-ին, մասնաճիւղը իր մասնակցութիւնը բերաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.երու 25-ամեակի տօնակատարութեան ճաշկերոյթ-պարահանդէսին, Նիւ Ճըրզիի մէջ:

In September 2002, the chapter participated in the Homenetmen Eastern United States Region 25th Anniversary Dinner in New Jersey.

2004 Օգոստոսին, սկաուտական կազմը հիւրընկալեց 18-րդ Շրջանային Ընդհանուր բանակումը, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, եւ  իր մասնակցութիւնը բերաւ 28 Սկաուտներով:

In August 2004, the Scouts hosted the 18th Regional Camp, Feinstein Scout Camp, Burrillville, RI, with 28 Scouts participating from Providence.

Փետրուար 18-20, 2005-ի շաբաթավերջին, մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու 28-րդ Ներկայացուցչական ժողովը, Փրովիտենսի մէջ:

Over the weekend of February 18-20, 2005, the branch hosted the 28th Eastern United States Region Representative Assembly in Providence.

Յունիս 2005-ին, յատուկ ընթրիք ընդունելութեամբ, մասնաճիւղը հիւրընկալեց Լիբանանէն ժամանած` Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ` Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանը, Փրովիտենսի մէջ:

In June 2005, the branch hosted a special dinner hosted by Homenetmen Central Committee Chairman Brother Fr. Garnik Mkrtichian, in Providence.

Հոկտեմբեր 15, 2005-ին, մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու 29-րդ Ներկայացուցչական ժողովը, Փրովիտենսի մէջ:

On October 15, 2005, the chapter hosted the 29th Eastern United States Region Representative Assembly in Providence.

Հոկտեմբեր 21, 2006-ին մասնաճիւղը հրատարակեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճիւղի հիմնադրութեան 25-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ պարահանդէսը:     

On October 21, 2006, the chapter published a booklet commemorating the 25th anniversary of the founding of the Homenetmen Chapter and organized a sumptuous dinner ball.

2009 Յուլիսին, մասնաճիւղս հիւրընկալեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Մ.Ն.-երու 19-րդ Միջ-մասնաճիւղային Մարզական խաղերը Փրովիտէնսի մէջ:

In July 2009, my chapter hosted the 19th Homenetmen Eastern United States Region Inter-Chapter Games in Providence.

Հոկտեմբեր 21-23, 2011-ի շաբաթավերջին, մասնաճիւղը հիւրընկալեց Արեւելեան Մ.Ն.-երու 34-րդ Ներկայացուցչական ժողովը, Փրովիտենսի մէջ:

Over the weekend of October 21-23, 2011, the branch hosted the 34th Eastern United States Region Representative Assembly in Providence.

Հոկտեմբեր 22, 2011-ին մասնաճիւղը հրատարակեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճիւղի հիմնադրութեան 30-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ պարահանդէսը:

On October 22, 2011, the chapter published a booklet commemorating the 30th anniversary of the founding of the Homenetmen Chapter and organized a sumptuous dinner ball.

Յունիս 4, 2016-ին մասնաճիւղը հրատարակեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճիւղի հիմնադրութեան 35-ամեակի տօնակատարութեան յուշամատեան գրքոյկը եւ կազմակերպեց շքեղ ճաշկերոյթ պարահանդէսը:

On June 4, 2016, the chapter published a booklet commemorating the 35th anniversary of the founding of the Homenetmen Chapter and organized a sumptuous dinner ball.